HAASTAVAAN KÄYTTÄYTYMISEEN VASTAAMINEN

Haastavan käyttäytymisen taustalla olevat tekijät voivat olla varsin moninaiset. 

 • Nälkä, jano, kylmä, kuuma, wc-hätä
 • Kipu, sairaus
 • Univaje, väsymys, kuormittuminen liiallisista virikkeistä
 • Tyydyttämätön henkinen tarve: paha mieli, surullinen tai yksinäinen olo, pettymyksen tunteita, ikävä, lohdutuksen kaipuu
 • Omien ja muiden tunteiden ymmärtämisen pulmat
 • Hankaluudet sosiaalisissa tilanteissa
 • Kehitysvaihe
 • Huonot toimintamallit, juuttuminen
 • Toiminnanohjauksen pulmat
 • Epävarmuus, turvattomuus, turhautuminen
 • Huono itsetunto
 • Struktuurin puuttuminen, liialliset muutokset
 • Kommunikoinnin ongelmat
 • Poikkeavat aistikokemukset
 • Häpeä, osattomuuden kokemus
 • Ponnistelu tunteiden kanssa

Välillä näitä tekijöitä on vaikea tunnistaa. Syynä haastavaan käyttäytymiseen voi olla useamman tekijän yhteisvaikutus tai pidemmällä aikavälillä kertynyt kuormitus. Monet kuormitusta aiheuttavat tekijät ovat ikään kuin elämään kuuluvia asioita. Nepsypiirteisille ihmisille ne ovat kuitenkin usein enemmän.

Haastavaan käyttäytymiseen voi tehokkaasti vaikuttaa ympäristöä muokkaamalla, ennakoinnilla ja struktuurilla. Näiden keinojen on todettu tehokkaasti helpottavan nepsypiirteisen ihmisen elämää. Ennakointiin ja struktuuriin on totuttu käyttämään mm. kuvia. Neppie Appissa kuvat, ennakointi ja struktuuri kulkevat mukana puhelimessa. Neppie toimii digitaalisena kuvatukena ohjaten päivittäistä toimintaa. Kun elämä sujuu ilman kaaoksen tunnetta, helpottuu itsesäätely ja ponnistelu tunteiden kanssa. Myös epäonnistumisen kokemukset ja häpeä omasta osaamattomuudesta vähenee. Epävarmuus ja turhautuminen väistyvät ja toistojen kautta alkaa muodostua sisäisiä malleja, jotka sujuvoittavat arkea. Neppie mahdollistaa harjoittelun ja lukuisat toistot toimintojen automatisoitumiseksi. Aina tukena ei tarvitse olla toinen ihminen.

Scroll to Top